O KIERUNKU

PIELĘGNIARSTWO

Niesienie pomocy drugiej osobie- tak w skrócie można opisać zawód pielęgniarki i pielęgniarza. Potrzeba pomagania i wielkie serce to konieczne cechy, jakie powinien posiadać kandydat starający się o pracę w tej profesji. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest zawodem z przyszłością. 

Ciągły niedobór personelu szpitali i przychodni sprawia, że rośnie pozycja zawodowa pielęgniarek, również ich zarobki. Daje to całej grupie zawodowej motywację do dalszego kształcenia się, a pracodawców zachęca do oferowania coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia i awansów. 

Dziś w tym zawodzie jest miejsce na osiągnięcia naukowe i karierę. Warto podkreślić, że kierunek Pielęgniarstwo wybiera coraz więcej mężczyzn. Nauka nowoczesnego pielęgniarstwa nie byłaby możliwa bez dobrze wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracującej, na co dzień w podmiotach leczniczych opieki zdrowotnej oraz zajęć w nowoczesnych laboratoriach. 

Dlatego też Akademia WSEI stworzyła dedykowane tylko temu kierunkowi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.  

 
 

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne
Czas trwania: 3 lata /6 semestrów
Praktyki: Praktyki zawodowe – 1200h, Zajęcia praktyczne – 1100h
Tytuł zawodowy: Licencjat pielęgniarstwa
Profil: Praktyczny profil studiów

Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Program kształcenia

Założenia programowe określają pełny zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której zostanie przygotowany student, tj.:

  • planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
  • udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
  • sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym
  • wykonywanie świadczeń, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapobiegawczych, diagnostycznych
  • współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej
  • inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej
  • współpraca z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie
  • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi profesjonalistami
  • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki


Absolwent studiów I stopnia będzie w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, toteż powinien identyfikować się z profesją, cechować się wrażliwością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz zrozumieniem problemów osób, które obejmuje opieką. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach. 

Moduły/przedmioty kształcenia podstawowego dostarczają wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka, od momentu poczęcia do późnej starości. Obejmują wszystkie procesy zachodzące w organizmie, źródła, mechanizmy, podstawowe procesy patologiczne, problemy oraz osiągnięcia współczesnej medycyny takie jak: transplantologia, klonowanie, genetyka, procesy starzenia się organizmu oraz śmierć. Poruszane są zagadnienia zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, nauki i pracy, założeń polityki społeczno-zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia oraz znaczenie struktury i zasobów pielęgniarstwa. Całość bloku programowego dopełnia wiedza z zakresu farmakologii, psychologii, socjologii oraz pedagogiki, pozwalająca w pełni zrozumieć funkcjonowanie i zachowanie człowieka, którego w przyszłości obejmie się całościową opieką holistyczną, a także właściwego komunikowania się z nim.

 

Grupa modułów/przedmiotów kształcenia kierunkowego przygotowuje do uzyskania umiejętności podtrzymywania kontaktu z człowiekiem zdrowym i chorym, rozpoznawania problemów zdrowotnych podopiecznego, planowania, realizacji i dokumentowania świadczonej opieki pielęgniarskiej oraz współpracy z zespołem interdyscyplinarnym.

 

Moduły/przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe dodatkowo przygotowują do wykonywania zawodu oraz umożliwiają pogłębienie kształcenia kierunkowego w zakresie, wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarskich.